TOP
Image Alt

Copyright / Auteursrechtvoorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij MediaGladiators of bij een aan haar gelieerde onderneming. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediaGladiators niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in Bengels (ongeacht de drager) of op bengels.nl (of op gelieerde websites), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van MediaGladiators wordt tevens uitdrukkelijk niet toegestaan. Het vermelden van Bengels of bengels.nl als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen. Het auteursrechtvoorbehoud geldt tevens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.

Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van Bengels of bengels.nl dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via redactie@bengels.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de hoofdredactie van Bengels of bengels.nl. Indien er toestemming wordt verleend, dan is de gebruikelijke vergoeding hiervoor € 0,30 per woord.

MediaGladiators (en aan haar gelieerde titels en websites, waaronder Bengels) zoekt actief naar misbruik van haar auteursrechten en databankrechten. MediaGladiators heeft een samenwerking met Auxen voor de handhaving van het auteursrecht, voor meer informatie zie http://www.auxen.com/. Indien u inbreuk maakt op de rechten van MediaGladiators wordt u gehouden alle hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor opsporing en de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

© MediaGladiators